Algemene voorwaarden Petje af de hondenkeuken

Algemene voorwaarden

Online diensten/producten 

(zoals lezingen, webinars, masterclasses, lesprogramma’s, videolessen en Memberships) 


BEGRIPPEN 

A. De Organisator: Linda van Butselaar en/of haar medewerkers. 

    B. Deelnemer: Ieder(e) natuurlijk(e) persoon respectievelijk werkgever (natuurlijk of rechtspersoon), die deelneemt aan resp. deel laat nemen aan een door Linda van Butselaar verstrekte Online dienst/product.  C. Online dienst: alle diensten die Linda van Butselaar voor de Deelnemer uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, docht niet uitsluitend: het bieden van ondersteunen aan natuurlijke en/of rechtspersonen door middel van online lezingen, webinars, masterclasses, lesprogramma’s, videolessen en elke andere vorm van coaching voor honden.  D. Membership: het lidmaatschap op één specifieke dienst van Linda van Butselaar, namelijk de besloten facebookgroep De hondenkeuken. 1. De inschrijving voor een Online dienst en/of het Membership geschiedt door het aanmelden en betalen via de website van de Organisator of van derden verbonden aan die van de Organisator. 

    2. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding en betaling.  3. Deelnemer stemt met koop van de Online dienst en/of het Membership in met de levering van de digitale inhoud tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aankoop.  4. Deelnemer doet afstand van zijn herroepingsrechts als de digitale inhoud wordt geleverd binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aankoop.  5. Bij annulering wordt € 4,50 euro in mindering gebracht op het terug te betalen inschrijfgeld vanwege transactiekosten bij Paypro of Petjeaf, de betaalprovider(s) die door de Organisator worden gebruikt.  6. Webinars en masterclasses zijn tot een bepaald moment in tijd nog te bekijken. Het niet kunnen bekijken van het webinar of de masterclass is geen reden tot restitutie van het inschrijfgeld.  7. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de technische mogelijkheden om een Online dienst en/of het Membership af te nemen. Organisator stelt alles in het werk om Deelnemer hierbij te assisteren. Als blijkt dat andere Deelnemers geen technische problemen ondervinden, kan Organisator niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele problemen met deelname. Er vindt dan ook geen restitutie van inschrijfgeld plaats.  8. Deelnemer stemt bij het aanmelden voor het Membership in met maandelijkse afschrijving van de dan geldende prijs voor het Membership. Het Membership is per direct door de Deelnemer opzegbaar, met inachtneming van de opzegtermijn van een volledige maand. De opzegging is van kracht vanaf de maand na het opzeggen door Deelnemer.  9.Organisator behoudt zich het recht voor om tussentijds eenzijdig de prijs van het Membership te wijzigen. Indien de prijzen van het Membership stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is Deelnemer gerechtigd het Membership te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 


10. Deelnemer is zich ervan bewust dat het Membership geen alternatief is voor een van de lesprogramma’s en géén oplossing voor probleemgedrag. Het Membership voorziet in de behoefte tot het krijgen van meer kennis en informatie over hondenvoeding.

    11. Organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van het delen van welke content dan ook buiten het Membership, de Deelnemer te verwijderen. Het is op geen enkele wijze toegestaan om content buiten het Membershop te delen. Deelnemer heeft hierbij geen recht op restitutie van de reeds betaalde abonnementsgelden. Bewijslast hiervan ligt bij de Deelnemer.  12. Bij aanvang van het Membership gaat Deelnemer akkoord met de regels. Bij het overtreden van de regels volgt een waarschuwing. Bij een derde waarschuwing behoudt Organisator zich het recht voor om de Deelnemer direct te verwijderen. Deelnemer heeft hierbij geen recht op restitutie van de reeds betaalde abonnementsgelden.  13. Bij het overtreden van de regels over het niet respectvol zijn en/of adviezen gegeven in strijd met de visie van de Organisator, heeft organisator het recht om Deelnemer direct en zonder waarschuwing te verwijderen. In dit geval wordt de maandelijkse incasso gelijk stopgezet.
    14. Het opzeggen van het Membership kan rekening houdend met een maand opzegtermijn in acht te nemen. 15. Organisator draagt er zorg voor binnen drie werkdagen na aanmelding voor de Online dienst, in geval van een lesprogramma of videolessen, en/of het Membership, de toegang in orde wordt gemaakt. Deelnemer krijgt hierover per mail bericht van Organisator. De Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor om Organisator te mailen (lindavanbutselaar@gmail.com.) als informatie niet binnen drie werkdagen ontvangen is. Als deze link wel verstuurd is, maar door Deelnemer niet ontvangen, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.  16. Organisator behoudt zich het recht voor om in de Online dienst en/of Membership een collega in te schakelen ter ondersteuning en/of vervanging van Organisator.  17. Organisator draagt er zorg voor dat minimaal 4 uur voordat de Online dienst, in geval van een lezing, webinar of masterclass van start gaat, een toegangslink wordt toegestuurd (per mail) naar de betalende Deelnemer. De Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor om Organisator te mailen (lindavanbutselaar@gmail.com) als deze link niet 4 uur voor de Online dienst ontvangen is. Als deze link wel verstuurd is, maar door Deelnemer niet ontvangen én Deelnemer heeft dit niet vóór de start van de Online dienst aangegeven bij Organisator, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.  18. Door de Organisator aangeboden Online dienst, in geval van een lezing, webinar of masterclass van start gaat, vindt alleen doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmelding. Bij onvoldoende aanmelding is de Organisator gerechtigd om de aangeboden Online dienst te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.  19. De Organisator is gerechtigd een aanmelding van een potentiële Deelnemer te annuleren zonder vermelding van redenen.

Vragen? Neem contact op