Algemene voorwaarden Comeby

Algemene voorwaarden Comeby


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen en inschrijvingen voor een lezing, training workshop of cursus van Comeby


1.2    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen met Linda van Butselaar, eigenaar van Comeby.

1.3 door het gebruik van de diensten van Comeby en/of plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.Artikel 2 Aanbiedingen en tot standkoning overeenkomsten

2.1    De overeenkomst komt definitief tot stand nadat Comeby betaling van de inschrijving heeft ontvangen op de bankrekening van Comeby.

2.2      Wijzigingen of aanvullingen van een Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze door Comeby schriftelijk bevestigd zijn.

2.3 Koper en Comeby komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan.Artikel 3 Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de actietermijn dit aangeeft.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen na aankoop koper, behoudt Koper recht op zijn huidige abonnementsprijs. 
Artikel 4 Betaling

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Telebankieren
4.2. Comeby kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3. Voor aanvang cursus moet het abonnement betaald zijn. Daarna ontvangt cursist een mail met inloggegevens en toegang tot de online leeromgeving en community.
4.4 Na bestelling of inschrijving ontheft het niet volgen van de cursus cursist niet van betaling van de cursusgelden en heeft geen recht op restitutie. Artikel 5 Levering

5.1. Na betaling online, ontvangt de cursist de inlog gegevens voor de online leeromgeving. De Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na inschrijving voor cursus zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen.
5.2. Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Comeby binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Comeby betaalde.
5.3 Zijn herroepingsrecht vervalt als de koper gebruik heeft gemaakt van de aanbieding 14 dagen gratis toegang, dan vervallen de punten 5.1 en 5.2.Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Cursussen: Het cursusmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Comeby
7.2. Cursist heeft gedurende het lidmaatschap onbeperkt gebruik recht op lesmateriaal.
7.4. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comeby.
7.5. Kopiëren op enigerlei wijze is, zonder toestemming van de Comeby, strafbaar en zal als zodanig worden behandeld.Artikel 7 beëindiging cursus

7.1     Cursist kan lidmaatschap beëindigen, rekening houdend met het volgende:

    Indien een maandabonnement afgenomen dan opzegtermijn van één maand

    Indien betaling per kwartaal, dan per kwartaal opzegbaar, opzeggen één maand voordat nieuwe kwartaal abonnement ingaat.

    Indien betaling per jaar, dan per jaar opzegbaar, opzeggen één maand voordat nieuwe jaarabonnement ingaat.


7.2   LInda van Butselaar, eigenaar van Comeby kan naar eigen inzicht, zonder de opgave van reden, een cursist of student weigeren voor een lezing, cursus, training, workshop of opleiding. Er hoeft hiervoor geen geldige reden gegeven te worden. Artikel 8 Aansprakelijkheid

4.1   Comeby kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd toepassen of interpreteren van de informatie die verstrekt wordt tijdens de opleiding, lezing, training, workshop of cursus. 

4.2   De eigenaar van het dier blijft altijd zelf aansprakelijk voor het tijdig inschakelen van een dierenarts.


Artikel 9 Identiteit Van de ondernemers

Comeby Kanaal B ZZ 70

7881 NC Emmer-compascuum 

Nederland 

T (061) 341-0753
E info@comeby.nl
KVK 39099348
BTW nummer NL001855379B18 


Artikel 10 - Klachtenregeling 

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren. 

  

Vragen? Neem contact op